North West Regional Organised Crime Unit
 

About Us

Titan, the name for the North West Regional Organised Crime Unit, was established in 2009 as a collaboration between the six police forces in Cumbria, Cheshire, Lancashire, Greater Manchester, Merseyside and North Wales to tackle serious organised crime that crosses county borders in the region. The mission of the unit is simple - to tackle organised crime groups causing the greatest levels of harm to communities in the North West.


The unit is comprised of five teams working closely together and includes representatives from Her Majesty's Revenue and Customs, UK Border Agency and the National Crime Agency. Those teams are: the Regional Intelligence Unit (RIU), the Regional Crime Unit (RCU), the Regional Asset Recovery Team (RART), Regional Cyber Crime Unit (RCCU) and the Protected Persons Service Unit (PPS).


The Regional Intelligence Unit (RIU) works closely with police forces and partner agencies to understand the threat posed to the North West. Through the mapping of organised crime groups all groups are identified and prioritised for action.


The Regional Crime Unit (RCU) specialises in conducting operations against organised crime groups. Utilising a whole series of tactics it has successfully arrested more than 300 organised criminals for serious offences that have led to offenders receiving in excess of 1600 years imprisonment. They have seized millions of pounds worth of drugs, stolen property and cash as well as seizing a large number of firearms.


The Regional Asset Recovery Team (RART) specialises in seizing assets and property from criminals where it has been established that they have acquired the assets by criminal means. The unit was established in 2004 and since then has confiscated more than £40 million in criminally acquired assets.


The Regional Cyber Crime Unit (RCCU) is the latest addition to the region and was set up to tackle cyber crime and cyber attacks. The unit will specialise in tracking down those engaged in large-scale computer fraud and identity theft, as well as tackling the most serious computer hacking enquiries.

Protected Persons Service Unit state in their mission statement:

The UKPPS is committed to the protection and care of individuals who are considered by law enforcement agencies to be at risk of serious harm. Whilst we are part of UK policing we work independently of police forces in providing protection arrangements, and concentrate solely on keeping people safe and helping to bring offenders to justice.

Whilst much of our work centres on protecting those assisting in the fight against Serious and Organised Crime, we can protect a wide range of people – including the victims of Honour Based Violence.

We undertake to treat people fairly, honestly and professionally. Our staff are specialists and the safety of those in our care is our main responsibility. We operate discreetly and only with the full co-operation of those for whom we have responsibility.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welsh Translation

Amdanom ni


Sefydlwyd Titan, Uned Troseddau Trefnedig Rhanbarth y Gogledd Orllewin yn 2009 fel cydweithrediad rhwng y chwe heddlu yng Nghymbria, Swydd Gaer, Swydd Gaerhirfryn, Manceinion, Glannau Merswy a Gogledd Cymru i daclo troseddau trefnedig difrifol sy’n croesi ffiniau siroedd y rhanbarth. Mae gorchwyl yr uned yn syml - taclo grwpiau o droseddwyr trefnedig sy’n achosi’r lefelau uchaf o niwed i gymunedau rhanbarth y Gogledd Orllewin.

Mae’r uned yn cynnwys pum tîm sy’n gweithio’n agos â'i gilydd, ac yn eu mysg mae cynrychiolwyr o Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Asiantaeth Ffiniau’r DU a’r Asiantaeth Trosedd Genedlaethol. Y timau hynny ydi: Uned Cudd-wybodaeth Rhanbarthol (UCRh), Uned Troseddau Rhanbarthol (UTRh), Tîm Adfer Asedau Rhanbarthol (TAARh), Uned Troseddau Seiber Rhanbarthol (UTSRh) ac Uned Gwasanaethau Unigolion Gwarchodedig (GUG).

Mae’r Uned Cudd-wybodaeth Rhanbarthol (UCRh) yn gweithio’n agos gyda’r heddluoedd a’r asiantaethau partner er mwyn deall y bygythiad sy’n bodoli yn rhanbarth y Gogledd Orllewin. Drwy fapio grwpiau troseddau trefnedig mae’r holl grwpiau yn cael eu hadnabod ac yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer gweithredu.

Mae’r Uned Troseddau Rhanbarthol (UTRh) yn arbenigo mewn cynnal ymgyrchoedd yn erbyn grwpiau troseddau trefnedig. Gan ddefnyddio amrywiaeth eang o dactegau mae'r uned wedi llwyddo i arestio mwy na 300 o droseddwyr trefnedig am gyflawni troseddau difrifol sydd wedi arwain at iddynt gael eu dedfrydu i fwy na 1600 mlynedd o garchar. Maent wedi atafaelu gwerth miloedd o bunnoedd o gyffuriau, eiddo wedi’i ddwyn ac arian parod ynghyd ag atafaelu nifer sylweddol o ddrylliau tanio.

Mae'r Tîm Adfer Asedau Rhanbarthol (TAARh) yn arbenigo mewn atafaelu asedau ac eiddo gan droseddwyr ble mae wedi’i sefydlu eu bod wedi’u caffael drwy weithredoedd troseddol. Sefydlwyd yr uned yn 2004 ac ers hynny mae wedi bod yn gyfrifol am atafaelu gwerth mwy na £40 miliwn o asedau a gafwyd yn anghyfreithlon.

Yr Uned Troseddau Seiber Rhanbarthol (UTSRh) yw’r uned fwyaf newydd ac fe’i sefydlwyd i daclo troseddau seiber ac ymosodiadau seiber. Bydd yr uned yn arbenigo mewn olrhain y rhai hynny sy’n gyfrifol am gyflawni twyll cyfrifiadurol a dwyn hunaniaeth ar raddfa eang ynghyd â thaclo’r hacwyr cyfrifiadurol mwyaf difrifol.
Fe ddywed yr Uned Gwasanaethau Unigolion Gwarchodedig yn eu datganiad o fwriad:
Mae GUGDU wedi ymrwymo i ddiogelu a gofalu am unigolion y mae asiantaethau gorfodi’r gyfraith yn ystyried eu bod mewn risg o niwed difrifol. Er ein bod yn rhan o wasanaeth plismona’r DU rydym yn gweithio’n annibynnol i ddarparu trefniadau diogelwch, ac rydym yn canolbwyntio’n llwyr ar gadw unigolion yn ddiogel a helpu i ddwyn troseddwyr i gyfiawnder. Er bod llawer o’n gwaith yn canolbwyntio ar warchod y rhai hynny sy’n cynorthwyo yn y frwydr yn erbyn Troseddau Difrifol a Threfnedig, gallwn ddiogelu amrywiaeth eang o unigolion gan gynnwys dioddefwyr Trais sy’n Seiliedig ar Anrhydedd.
Rydym wedi ymrwymo i drin unigolion yn deg, yn onest ac yn broffesiynol. Mae ein staff yn arbenigwyr a’n prif gyfrifoldeb yw gwarchod y rhai hynny sy’n ein gofal. Rydym yn gweithredu gyda disgresiwn a dim ond gyda chydweithrediad llawn y rhai hynny sydd gennym gyfrifoldeb amdanynt.


EIN GWELEDIGAETH
I amddiffyn cymunedau rhanbarth y Gogledd Orllewin rhag troseddau difrifol a threfnedig.


EIN CENHADAETH
I adnabod, aflonyddu ar, a datgymalu grwpiau troseddau trefnedig sy’n achosi’r niwed mwyaf difrifol yn rhanbarth y Gogledd Orllewin.


EIN GWERTHOEDD
Ffydd, ymrwymiad a pharch.